โครงการ

HOPE ACADEMY

มูลนิธิโฮป อะคาเดมี่ (Hope Academy Foundation) จัดตั้งขึ้นโดยกลุ่มเครือข่ายจิตอาสาที่ร่วมกันทำงานด้านจิตอาสาเพื่อสังคมมาเป็นเวลายาวนานก่อนที่จะมีการจัดตั้งมูลนิธิขึ้นอย่างเป็นทางการ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อดำเนินการด้านสาธารณประโยชน์ต่อสังคมในด้านต่างๆ อาทิ การให้ความรู้และการพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านการศึกษา ทักษะการฝึกอบรม การนำสันทนาการ และทักษะการกีฬาแก่บุคลากรในองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีวัตถุประสงค์เพื่อสาธารณประโยชน์ให้สามารถนำทักษะและองค์ความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาสังคมในด้านต่างๆ ตลอดจนการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการสร้างความสัมพันธ์อันดีในครอบครัวและพัฒนาทักษะความสามารถทุกด้านแก่เด็กและเยาวชน

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ Hope Academy ทำให้สังคมไทยดีขึ้น