เกี่ยวกับเรา

ประวัติความเป็นมา

มูลนิธิโฮป อะคาเดมี่ (Hope Academy Foundation) จัดตั้งขึ้นโดยกลุ่มเครือข่ายจิตอาสาที่ร่วมกันทำงานด้านจิตอาสาเพื่อสังคมมาเป็นเวลายาวนานก่อนที่จะมีการจัดตั้งมูลนิธิขึ้นอย่างเป็นทางการ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อดำเนินการด้านสาธารณประโยชน์ต่อสังคมในด้านต่างๆ อาทิ การให้ความรู้และการพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านการศึกษา ทักษะการฝึกอบรม การนำสันทนาการ และทักษะการกีฬาแก่บุคลากรในองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีวัตถุประสงค์เพื่อสาธารณประโยชน์ให้สามารถนำทักษะและองค์ความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาสังคมในด้านต่างๆ ตลอดจนการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการสร้างความสัมพันธ์อันดีในครอบครัวและพัฒนาทักษะความสามารถทุกด้านแก่เด็กและเยาวชน

วิสัยทัศน์

มุ่งพัฒนาทรัพยากรบุคคลทุกกลุ่ม ทุกเพศ ทุกวัย และทุกสถานะในสังคม ให้เป็นคนดีมีคุณภาพในทุกมิติของการดำเนินชีวิต สร้างและส่งผ่านค่านิยมการทำดีระดับบุคคลและในสังคม จนเกิดเครือข่ายการทำความดีในสังคม อีกทั้งยังส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ การเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน การสร้างความสัมพันธ์อันดีในสถาบันครอบครัว ให้มีความเข้มแข็ง มั่นคง เพื่อสร้างสังคมแห่งความดีที่มั่นคงและยั่งยืน

พันธกิจ

1.พัฒนาศักยภาพบุคคล ส่งเสริมการเรียนรู้ ในทุกมิติ และปลูกฝังค่านิยมการทำความดีให้กับเด็กและเยาวชนบุคลากรในเครือข่าย และบุคคลทั่วไปในสังคม
2.จัดโครงการที่ส่งเสริมการสร้างค่านิยมการทำดี และสร้างความสัมพันธ์อันดีในครอบครัว โดยทำงานบูรณาการ และมีส่วนร่วมเป็นภาคีเครือข่ายความดีกับหน่วยงาน องค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชนในสังคม
3.ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กและเยาวชน บุคคลทั่วไป ทุกเพศ ทุกวัย ได้เข้ามามีส่วนร่วมทำความดีในโครงการและกิจกรรมต่างๆ ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำสม่ำเสมอ
4.จัดตั้งและพัฒนาศูนย์ประสานงาน เพื่อสร้างเครือข่ายการทำความดี และส่งเสริมการเรียนรู้อย่างทั่วถึง ในจังหวัดต่าง ๆทั่วประเทศไทย และในระดับนานาชาติ

วัตถุประสงค์

1.ส่งเสริม สนับสนุน และให้ความช่วยเหลือทางด้านการบริการหรือบริจาคเงิน หรือสิ่งของแก่สถานสงเคราะห์ สถานศึกษา สถานพยาบาล หรือที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชน คนที่ด้อยโอกาสในสังคม ตลอดจนช่วยผลักดันการดำเนินงานและจัดตั้งดำเนินกิจการสถานสงเคราะห์ สถานศึกษา ศูนย์การเรียนรู้ หรือสถานพยาบาลต่อไปในอนาคต
2.ส่งเสริม และสนับสนุนให้มีการพัฒนา และการให้ความรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะทางด้านการศึกษา การฝึกอบรม การสันทนาการ และการกีฬาแก่บุคลากรในภาครัฐหรือในภาคเอกชนที่มีวัตถุประสงค์ เพื่อการสาธารณประโยชน์ เพื่อให้สามารถนำทักษะ ความรู้ ความสามารถที่ได้รับไปตนเอง และมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม ในด้านต่างๆ ต่อไป
3.ส่งเสริม และสนับสนุน ให้มีการศึกษาค้นคว้าวิจัยและพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ และเผยแพร่องค์ความรู้สาขาต่างๆ โดยเฉพาะทางภาษา สังคม การศึกษา กฎหมาย เศรษฐกิจ และการเมืองการปกครอง ตลอดจนผลงานทางวิชาการต่างๆ ของบุคลากรในองค์กรในรูปแบบการฝึกอบรม จัดนิทรรศการ ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ หรือรูปแบบอื่นๆ เพื่อประโยชน์ทางการศึกษาและวิชาการ
4.ส่งเสริม และสนับสนุน การสร้างความสัมพันธ์อันดีในสถาบันครอบครัว โดยการจัดอบรมและให้ความรู้ ในการวางแผนครอบครัวอย่างครบถ้วนทุกด้าน จัดตั้งศูนย์ให้คำปรึกษาปัญหาครอบครัว เด็กและเยาวชนตลอดจนกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้เกิดความรักความผูกพันของคนในครอบครัว อันเป็นหน่วยเล็กที่สุดในสังคม ให้มีความเข้มแข็งและความเข้าใจอันดีต่อกัน
5.ให้ความร่วมมือและประสานงานกับองค์กรอื่น ที่มีวัตถุประสงค์คล้ายคลึงกันทั้งในประเทศและต่างประเทศ
6.ดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์หรือร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นๆ เพื่อสาธารณประโยชน์
7.เพื่อส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

ติดต่อมูลนิธิ Hope Academy